Mesečne pretplatne karte

ZAPOSLENI

Mesečne pretplatne karte za zaposlene se mogu kupiti pojedinačno ili grupno, na osnovu spiska zaposlenih i količine potrebnih karata dostavljenih od strane poslodavca.

RFID čip kartica iznosi 150,00 dinara (cena za mesec dana, produžuje se svaki mesec).

Postupak kupovine mesečnih pretplatnih karata uplatom putem tekućeg računa možete pogledati ovde

Cenovnik mesečnih pretplatnih karata za zaposlene možete pogledati ovde

STUDENTI I UČENICI

Pravo na učeničku i studentsku mesečnu i studentsku pretplatnu kartu imaju:

 • redovni učenici osnovnih, srednjih i stručnih škola
 • redovni studenti fakulteta, akademija, visokih i viših škola i drugih visokoškolskih obrazovnih ustanova, ako su upisali semestar tekuće školske godine
 • apsolventi navedenih škola i fakulteta za vreme dok im traju studentska prava

Cena mesečne pretplatne karte u Zoni 1 je jedinstvena za sve.

Učenici i studenti, čije se mesto prebivališta, odnosno boravišta nalazi u Zoni 2, odnosno Zoni 3, ili koji koriste usluge prevoza u okviru međumesnog saobraćaja, podeljeni u dve kategorije.

RFID čip kartica iznosi 150,00 dinara (cena za mesec dana, produžuje se svaki mesec).

PRVA KATEGORIJA

U prvu kategoriju svrstani su učenici i studenti čiji su roditelji korisnici dečijeg dodatka i učenici i studenti iz porodice sa dvoje ili više dece.

DRUGA KATEGORIJA

U drugoj kategoriji su svi ostali učenici i studenti koji ne ispunjavaju uslove iz prve kategorije.

BESPLATNE MESEČNE PRETPLATNE KARTE

Pravo na besplatnu mesečnu kartu imaju učenici i studenti čiji su roditelji korisnici prava na materijalno obezbeđenje porodice po Zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE UČENIČKIH I STUDENTSKIH MESEČNIH PRETPLATNIH KARATA JE SLEDEĆA

 • 2 fotografije, pri čemu se jedna koristi za legitimaciju, a druga za službenu evidenciju
 • Potvrda da su redovni učenici ili studenti na kojoj je obavezno napisati JMBG(jedinstveni matiči broj građana) i broj telefona za kontakt
 • Učenici Osnovnih škola koji se bave dodatnim aktivnostima (sport, muzika)pored potvrde iz škole donose i potvrdu iz kluba ili ustanove.
 • Obavezno lična karta na uvid
 • Rešenje o priznavanju prava na dečiji dodatak ili Izvod iz matične knjige rođenih (korisnici prve kategorije, pri čemu se karta kupuje istovremeno za oba deteta)

Učenici i studenti sa prebivalištem izvan teritorije grada Pančeva, plaćaju punu cenu mesečne pretplatne karte, umanjenu za određeni procenat u zavisnosti od opštine kojoj pripadaju, i 15% dodatnog popusta od strane JKP ATP -a.

Cenovnik mesečnih pretplatnih karata za učenike i studente možete pogledati ovde

Cenovnik mesečnih pretplatnih karata za učenike i studente DRUGE OPŠTINE možete pogledati ovde

MESEČNE KARTE ZA PENZIONERE

Penzionerima koji ne ostvaruju pravo na godišnju legitimaciju, odnosno ne ispunjavaju starosni uslov , a mesto prebivališta im je na teritoriji grada Pančeva, omogućavamo kupovinu mesečnih pretplatnih karata po cenama sa popustom

 • Zonu 1 1.425,00 din
 • Zonu 2 2.456,00 din
 • Zonu 3 3.040,00 din

Dokumentacija koju je potrebno priložiti je sledeća:

 1. fotografija
 2. ček od penzije novijeg datuma
 3. lična karta na uvid.