POZIV ZA PONUDU OD

2/2017 – 4093

 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

 

 

Ми смо јавно комунално предузеће које годишње изврши око 3000 техничких прегледа возила и имамо традицију обављања делатности дужу од 35 година.

 

Поседујемо линију техничког прегледа која је опремљена савременим уређајима марке Хофман.

 

Техничке прегледе возила обављамо на основу важећих законских прописа, а у сврху провере техничке исправности и еколошке подобности возила.

 

Имамо запосленог који поседује лиценцу овлашћеног заступника у осигурању коју издаје Народна банка Србије.

 

 

Позивамо сва заинтересована осигуравајућа друштва да нам доставе своју најповољнију понуду за услуге продаје полиса осигурања од аутоодговорности.

Неопходно је да понуђач на тржишту осигурања од аутоодговорности има учешће веће од 15% у последње 3 (три) године и да има у продаји и друге врсте осигурања у вези са осигурањем моторних возила (обавезно осигурање путника у јавном превозу, осигурање од ауто незгоде, ауто каско осигурање у свим варијантама осигурања, помоћ на путу и друго).

 

Понуде доставити препорученом поштом или лично, на адресу Војводе Радомира Путника 33, Панчево, најкасније до 09.08.2017. године.

Лице за контакт: Дејан Панић, еmail: dejan.panic@jkpatppa.rs, mob.tel.064 838 6056

 

Избор најповољније понуде ћемо извршити у зависности од понуђене висине провизије и испуњености осталих услова у складу са нашим потребама.

 

 

У Панчеву, 04.08.2017. године